Нова услуга - сепариране на отпаднали и пренесени номера от база данни!


Клиентска област

Моля, въведете Вашето потребителско име и парола.
Име:
Парола:
 

Условия за ползване

Общи условия
 


     Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "ТСК-1" ООД, чиято собственост е сайта bsms.bg, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и потребител на сайта bsms.bg, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услуга на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му предоставя възможност за изпращане на SMS съобщения до крайните потребители.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия следните думи и изрази (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число) ще имат посочените тук значения освен, когато контекстът изисква друго.
1.1  "ТСК-1" ООД е дружество собственик на сайта bsms.bg със седалище и адрес на управление град София, ж.к.”Младост - 3” бл.372, ет. 1, ап. 5, регистрирано в регистъра за Търговските Дружества, ф. д. № 11700 по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение за 2003 г., с БУЛСТАТ 131181507 наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
1.2  bsms.bg ( http://www.bsms.bg ) e интернет сайт, на който се предлага услугата “Изпращане на bSMS съобщения”.
1.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛ е всеки регистриран посетител на сайта bsms.bg, който използва услугата bSMS, предмет на настоящите Общи условия.
1.4 Интернет сайт (или сайт) е съвкупност от  Интернет страници, файлове и друго съдържание, разположени на един или няколко сървъра и имащи един основен адрес в Интернет.
1.5 Краен потребител е всяко физическо или юридическо лице, към което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща SMS съобщения посредством Клиентската услуга.
1.6 Клиентска услуга или Услуга “Изпращане на bSMS съобщения” означава създаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възможност посредством сайта да могат да бъдат  изпращани изходящи кратки текстови съобщения (SMS) към крайните потребители.
1.7 Действащо законодателство означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен)) акт, който засяга Мобилтел и/или Глобул, и/или Вивател (и/или тяхната дейност), и/или клиентската услуга, и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.8 Разрешение означава всяко разрешение или одобрение на (или регистрация при) държавен или какъвто и да е друг властнически орган, което е необходимо за правомерното предоставяне на (и/или което се отнася до) клиентската услуга.
1.9 Мрежа означава съответната обществената далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа на Мобилтел и/или Глобул, и/или Вивател, за чието изграждане, поддържане и използване Мобилтел и/или Глобул, и/или Вивател е получил индивидуална лицензия от компетентния лицензиращ орган на Република България, който към датата на сключване е Комисията за регулиране на съобщенията.

II. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Чл. 2. Поставяйки отметка в квадратчето до текста "Съгласен/а съм с Общите Условия", ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира съгласието си с Общите условия и се задължава да спазва всички процедури и правила, упоменати в тях, като се счита, че от този момент между страните  (ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на Общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛ
Я
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възможност за изпращане на кратки SMS съобщения, които могат да се получават от крайния потребител.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури справка за обема на поръчките за изпращане на съобщения, които се правят чрез сайта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща въведените в сайта кратки съобщения до крайните клиенти, ако тяхното съдържание не противоречи на Общите условия.
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява обратна информация чрез сайта към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за статуса на изпратените съобщения.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактура за постъпилите през месеца плащания.
Чл. 4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща съобщения с подвеждащ, заплашителен или обезпокоителен характер.
4.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща SMS-и към крайни потребители, които изрично са заявили, че не желаят да получават такива.
4.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не използва следните начини за реклама: изпращане на електронна поща или SMS съобщения, без те да бъдат поискани от собственика на пощенската кутия или мобилен телефон.
4.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да ползва услугата с грижата на добър търговец  и да спазва всички разпоредби на действащото законодателство, като единствен той отговаря за съдържанието на съобщенията, които изпраща.
Чл.5 Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпращането на съобщения, свързани с дейността по този договор по собствено усмотрение или да изиска промяна на част от съобщението, ако то противоречи на условията посочени в Чл.4 от Общите условия.
Чл.6 Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изпраща всякакви съобщения, свързани с неговата дейност, ако това не нарушава условията по чл.4 от Общите условия.
6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява по всяко време обема на извършените поръчки и статуса на изпратените съобщения.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите от направените поръчки на пакети SMS-и. Цените на пакетите са обявени на сайта и подлежат на актуализация. Плащането може да бъде извършено по един от следните начини:
- по банков път с платежно нареждане;
- с пощенски запис;
- през системата за разплащане ePay.bg.
Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да задържи изпращането на заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобщения, докато той не покрие недостигащата за изпращането им сума.

V. Срок на договора и прекратяване

Чл.9 Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година.  Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие и срок в следните случаи:  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е спазил едно или няколко от настоящите Общи условия; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва рекламни методи, които са в разрез в чл. 4 от настоящия договор; налице е незаконна дейност или дейност в разрез с обществения морал. При прекратяване на договора по каквато и да е причина страните по договора следва да изчистят задълженията помежду си в срок от 60 дни.

VI. Други условия


Чл.10  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не гарантира, че услугата ще е без недостатъци. Предоставянето на услугата зависи  от: наличието на взаимно свързване (позволяващо ползването на клиентската услуга) между Интернет мрежата и мрежата на оператора, чийто потребител е лицето, което получава съобщението;  наличието на покритие на мрежата в съответния район, в който се намира лицето, което получава съобщението; както и което и да е обстоятелство, засягащо нормалната работа на мрежата и/или предоставянето на услугата.
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за поръчки, които не са достигнали до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради грешно въведени номера, както и съобщения, изпратени, но недоставени до крайния клиент поради някоя от посочените в Чл.10 причини.
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за щети или пропуснати ползи в следствие предоставяне на неточна информация при  регистрирането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително, но и не само от предоставянето на невярна или неточна информация за фактуриране.
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за щети, причинени от загуба на потребителско име и парола, както и от попадането им в недобросъвестни трети лица.
Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че се съгласява с данните от системата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за отчитане броя на изпратените кратки съобщения (SMS).

VII. Прехвърляемост

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да прехвърля което и да е от правата и/или задълженията си по този договор, без предварителното писмено съгласие на „ТСК-1“ ООД.

VIII. Приложения

Чл.16 Всички приложения към този договор представляват неразделна част от този договор. За приложение се счита и обявените на сайта цени на пакетите.

IX. Недействителност

Чл.17 Недействителността на отделни части на настоящия договор не влече недействителност на целия договор, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че договорът би бил сключен и без недействителните му части.

X. Изменения

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя която и да е част от тези Общи условия без нужда от уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като промяната влиза в сила след публикуването и на страницата на bsms.bg. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита за съгласен с промените в Общите условия в случай, че продължава да използва услугата след влизането им в сила.

За всички неуредени въпроси по този договор се прилагат действащите закони и разпоредби на Република България.

 

Интернет страници от 123.bg